Skip to content

ภูมิแพ้อาหารแฝง (Food intolerance) และ พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ผิดปกติ (eating disorder)

ภูมิแพ้อาหารแฝง (Food intolerance) และ พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ผิดปกติ (eating disorder)

พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ผิดปกติ (Eating disorder) มีสาเหตุมามาจากความผิดปกติของสภาวะจิตใจ หรือความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่กังวลกับอาหารที่จะรับประทาน ว่าจะส่งผลต่อน้ำหนักตัว รูปร่าง หรือไม่

โดยพฤติกรรมเหล่านี้จะสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งจะมีพฤติกรรมที่สามารถพบได้บ่อย ได้แก่ โรคคลั่งผอม (Anorexia Nervosa) โรคล้วงคอ (Bulimia Nervosa) โรคกินไม่หยุด (Binge Eating Disorder) พฤติกรรมดังกล่าวนี้ จะส่งผลต่อโรคหรือภาวะอื่น ๆ ที่อาจจะตามมา เช่น ภาวะขาดสารอาหาร โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหาร ระบบฮอร์โมน โรคกระดูกพรุน โรคหัวใจและหลอดเลือดได้ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นในระยะเวลานาน ๆ ก็อาจจะทวีความรุนแรงทำให้เสียชีวิตได้เช่นกัน

ภาวะภูมิแพ้อาหารแฝง (Food intolerance) จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องด้วยผู้ป่วยอาจจะมีความไวหรือการตอบสนองต่ออาหารบางกลุ่มที่อาจจะก่อให้เกิดอาการแพ้ แล้วส่งผลต่อระดับน้ำหนักตัว และการบวมน้ำของร่างกาย เกิดภาวะความเครียด ความวิตกกังวลทางด้านจิตใจต่อรูปร่างและน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม และส่งผลให้ความรุนแรงของสภาวะโรคเพิ่มมากขึ้นได้

เพราะฉะนั้นแล้ว การค้นหาภาวะภูมิแพ้อาหารแฝง จึงจะเป็นวิธีการรักษาในทางการแพทย์อีกรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยค้นหาสาเหตุที่แท้จริง และช่วยรักษาภาวะวิตกกังวลในเรื่องน้ำหนักตัว รูปร่างของผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ผิดปกติ (Eating disorder) ได้อีกทางหนึ่ง

หากคุณมักมีปัญหากับการปวดท้อง ผื่นขึ้น หรืออ่อนเพลียอยู่เสมอ อาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณว่าคุณมีภาวะภูมิแพ้แฝงต่ออาหารบางชนิด หรือภูมิแพ้แฝงต่อฝุ่นและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ฟังร่างกายของคุณและอย่าลังเลที่จะตรวจภูมิแพ้แฝงเพราะหากคุณเพิกเฉยต่ออาการเหล่านี้ ภาวะนี้จะเป็นเรื้อรังและก่อให้เกิดอาการมากขึ้น ตรวจวันนี้เพื่อทราบปัญหาที่ตรงจุดและหยุดอาการกวนใจ

อ้างอิงข้อมูลจาก:

  1. Patrizia Buck. Carbohydrate malabsorption in anorexia nervosa: a systematic review. [PubMed]
  2. Domenico Gargano .Food Allergy and Intolerance: A Narrative Review on Nutritional Concerns. [National library of medicine]

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0