Skip to content

เงื่อนไขการให้บริการ

คำสำคัญและคำจำกัดความ

“MyWelltality” ดำเนินการโดย บริษัท บลูทีล แคปปิตอล จำกัด ที่ซึ่งธุรกิจจดทะเบียน ณ เลขที่ 9/197 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

“การพัฒนาผลิตภัณฑ์” หมายความว่า กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ดำเนินการโดยMyWelltalityบนกลุ่มข้อมูลรวมที่รวบรวมจากผู้ใช้ซึ่งไม่สามารถระบุตัวตนได้ กิจกรรมเหล่านี้อาจรวมถึงการปรับปรุงบริการของเราและ / หรือเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ให้กับคุณ รวมถึงการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่อาจนำไปสู่ความร่วมมือกับบุคคลที่สาม

“บริการ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์, ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, บริการ และเว็บไซต์ของMyWelltality (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรูปภาพ, ข้อความ, กราฟิก และวัสดุและข้อมูลอื่น ๆ ) ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้เป็นครั้งคราวโดยไม่คำนึงว่าการใช้นั้นเกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานหรือไม่

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด รายละเอียดสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ อีเมล์ โทรศัพท์และบัญชีโซเชียลมีเดีย

รายละเอียดเกี่ยวกับการระบุและยืนยันตัวตน เช่น รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน

รายละเอียดทางการเงิน เช่น ประวัติการจ่ายเงินของท่าน หมายเลขบัตรเครดิต รายละเอียดบัญชีธนาคาร

ข้อมูลการสำรวจคือข้อมูลที่คุณกรอกลงในแบบสำรวจในขณะที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชีMyWelltalityของคุณ ข้อมูลการสำรวจอาจถูกนำมาใช้เพื่อการวิจัยMyWelltalityหากคุณได้ให้ความยินยอมตามเอกสารยินยอม

เนื้อหาของผู้ใช้ คือข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากผู้ใช้นอกเหนือจากข้อมูลทั่วไป, ข้อมูลทางชีวภาพ, ข้อมูลที่ผู้ใช้รายงาน, ข้อมูลการสำรวจ เช่นข้อความ, วิดีโอ, ข้อความ, เพลง, ซอฟต์แวร์, เสียง, ภาพถ่าย, กราฟิกหรือวัสดุอื่น ๆที่สร้างขึ้น โดยผู้ใช้บริการMyWelltality ไปยังหรือผ่านMyWelltality

ข้อมูลพฤติกรรมบนเว็บ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการที่คุณใช้งานบนเว็บไซต์ ของ MyWelltality (เช่น ประเภทเบราว์เซอร์, โดเมน, การดูหน้าเว็บ) ที่รวบรวมผ่านไฟล์บันทึก, คุกกี้ และเทคโนโลยีเว็บบีคอน

ข้อมูลรวม หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกนำไปปะปนและรวมอยู่กับข้อมูลของผู้ใช้งานอื่น เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งข้อมูลลักษณะนี้ ไม่สามารถที่จะระบุตัวตนของผู้ใช้งานคนใดคนหนึ่งได้

ข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ

นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมและถือครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (sensitive data) ของท่าน เช่น

 • ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลทางการแพทย์หรือการรักษาพยาบาล
 • ข้อมูลทางชีวภาพจากเส้นผม

การยอมรับข้อกำหนด

การใช้บริการของMyWelltality ใดๆ ของคุณเป็นสัญญาทางกฎหมายระหว่างคุณกับMyWelltality ที่เขียนไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ เงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ใช้กับการใช้บริการใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 • การส่งตัวอย่างเส้นผมและการประมวลผล
 • การใช้และ/หรือการโต้ตอบกับข้อมูลที่รายงานโดยผู้ใช้บนเว็บไซต์MyWelltality
 • การสร้างและใช้บัญชีMyWelltalityไม่ว่าจะฟรีหรือไม่ โดยไม่ต้องให้ตัวอย่างเส้นผม

ในการใช้บริการ คุณต้องยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ คุณอาจไม่สามารถใช้บริการได้หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ คุณสามารถยอมรับเงื่อนไขการให้บริการได้โดย (1) คลิกเพื่อยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ ซึ่งตัวเลือกนี้ได้ทำขึ้นสำหรับคุณโดยMyWelltalityสำหรับบริการใดๆก็ตาม, (2) การยอมรับเอกสารยินยอม และ/หรือ โดย (3) ใช้บริการจริง ในกรณีนี้ คุณรับทราบและตกลงว่าMyWelltalityจะถือว่าการใช้งานบริการของคุณเป็นการยอมรับเงื่อนไขการให้บริการจากจุดนั้นเป็นต้นไป นอกจากนี้เมื่อใช้บริการMyWelltality คุณจะต้องปฏิบัติตามแนวทางหรือกฏใดๆที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าวที่อาจมีการปิดประกาศ, แก้ไข, และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว แนวทางหรือกฏดังกล่าวทั้งหมดที่ถูกอ้างอิงถึงเงื่อนไขการให้บริการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไขดังกล่าว ทางเราจะแจ้งให้ทราบตามที่ได้อธิบายไว้ในเงื่อนไขการให้บริการนี้ MyWelltalityอาจเสนอบริการอื่น ๆ เป็นครั้งคราวซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการที่แตกต่างกัน

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่ว่าคุณจะส่งตัวอย่างเส้นผมของคุณเอง ตัวอย่างเส้นผมสำหรับบุคคลใดที่คุณมีอำนาจทางกฎหมายที่จะเห็นด้วย หรือให้ข้อมูลทางชีวภาพของคุณเอง คุณอาจไม่สามารถใช้บริการหรืออาจไม่ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ หาก (1) คุณยังไม่บรรลุนิติภาวะในการทำสัญญาที่มีผลผูกพันกับMyWelltality หรือ (2) คุณเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้รับบริการภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลในประเทศที่คุณพำนักอยู่

นอกเหนือจากเงื่อนไขข้างต้นหากคุณให้หรือจัดให้สำหรับข้อมูลทางชีวภาพของคุณเองคุณต้องมีอายุยี่สิบ (20) ปีขึ้นไปเพื่อยอมรับเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ในนามของตัวคุณเองหรือผู้ที่คุณมีอำนาจตามกฎหมายที่จะยินยอมแทนได้

หากการใช้บริการของคุณรวมถึงการสร้างบัญชีMyWelltalityโดยไม่ส่งตัวอย่างเส้นผมหรือให้ข้อมูลทางชีวภาพ คุณต้องมีอายุสิบสาม (13) ปีขึ้นไปเพื่อใช้บริการและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ

การบริการ

บริการนี้รวมถึงการเข้าถึงเว็บไซต์ของMyWelltalityและบริการทดสอบภูมิแพ้แฝงส่วนบุคคลจากเส้นผม รวมถึงการเก็บรวบรวม, การประมวลผล และการวิเคราะห์ตัวอย่างเส้นผม และข้อมูลชีวภาพของคุณ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น รายละเอียดอื่นๆที่อาจมีการเพิ่มหรือปรับปรุงในบริการปัจจุบันจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการ คุณรับทราบและตกลงว่าบริการนี้จัดให้ “ตามที่เป็น” และขึ้นอยู่กับองค์ความรู้การวิจัยทางชีวภาพและเทคโนโลยีที่ใช้และ / หรือดำเนินการโดยMyWelltalityในเวลาที่ซื้อหรือดู ในขณะที่การวิจัยและความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและการพัฒนาอยู่เสมอ MyWelltalityมีการคิดค้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลที่ผู้ใช้ได้รับแม่นยำมากที่สุดแก่ผู้ใช้ คุณรับทราบและยอมรับว่าบริการที่MyWelltalityให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในฐานะที่บริษัทเราพัฒนาอย่างต่อเนื่องคุณรับทราบและยอมรับว่าMyWelltalityอาจหยุด (เป็นการถาวรหรือชั่วคราว) ในการที่ให้บริการบางอย่าง (หรือคุณลักษณะบางอย่างภายในบริการ) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณสามารถหยุดใช้บริการได้ตลอดเวลา คุณไม่ต้องแจ้งให้MyWelltalityทราบเมื่อคุณหยุดใช้บริการเว้นแต่คุณจะขอปิดบัญชีของคุณ MyWelltalityไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการใช้บริการที่ไม่ได้รับการอนุมัติในเงื่อนไขการให้บริการหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงและข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับบริการของMyWelltality

ข้อจำกัด – ข้อมูลทางชีวภาพอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่สำคัญ และคุณยอมรับว่าข้อมูลที่ได้รับจากMyWelltality, พนักงานของMyWelltality, และอื่น ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเราด้วยความเสี่ยงของคุณเอง

นอกจากนี้การวิจัยในอนาคตอาจเปลี่ยนแปลงวิธีการแปลความหมายของผลตรวจโดยMyWelltality เพื่อที่จะขยายและเร่งความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ทางชีวภาพในการดูแลสุขภาพเราขอเชิญผู้ใช้ที่ได้รับข้อมูลจากผลตรวจของตนเองทุกคนเข้าร่วมในการวิจัยMyWelltality การมีส่วนร่วมในการวิจัยดังกล่าวเป็นไปตามความสมัครใจและขึ้นอยู่กับเอกสารยินยอม

MyWelltalityไม่รับประกันผลลัพธ์ของการกระทำ, วิธีการ, ความคิดเห็น, หรือข้อมูลอื่นใดที่อาจมีการกล่าวถึงในเว็บไซต์ของเรา หากเราให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่อาจใช้งานได้กับคุณตามข้อมูลผลวิเคราะห์และข้อมูลที่รายงานโดยผู้ใช้หรือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สิ่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น MyWelltalityไม่ใช่ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพและไม่มีคำแนะนำทางการแพทย์ ไม่มีสิ่งใดที่มีอยู่ในบริการของเรา ที่ควรจะถือว่าเป็นคำแนะนำหรือการวินิจฉัย ข้อมูลและรายงานที่สร้างโดยเราไม่ควรตีความเพื่อใช้แทนการปรึกษาแพทย์, การประเมิน, หรือการรักษา การใช้บริการของคุณไม่ได้สร้างความสัมพันธ์แบบแพทย์กับผู้ป่วยระหว่างคุณกับMyWelltality

ไม่ควรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามแต่เพียงผู้เดียวตามข้อมูลจากMyWelltality คุณควรหารือเกี่ยวกับข้อมูลผลตรวจของคุณกับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพหรือแพทย์ก่อนดำเนินการกับข้อมูลที่ให้บริการโดยMyWelltality มีปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากปัจจัยทางการรับประทานอาหารที่เกี่ยวข้องเช่น ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและการเลือกวิถีการดำเนินชีวิตซึ่งส่งผลกระทบต่อลักษณะของสุขภาพเช่นกัน

เทคโนโลยีที่ใช้โดยMyWelltality ซึ่งมีการใช้ในการวิจัย ยังไม่ได้ใช้สำหรับการทดสอบทางคลินิก เพื่อเพิ่มความเร็วในการทำความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ความรู้สำหรับการใช้งานทางคลินิกเราอาจเชิญผู้ใช้ให้ยินยอมให้เข้าร่วมในการวิจัยMyWelltalityโดยสมัครใจ

การเป็นตัวแทนของผู้ใช้

ในการใช้บริการMyWelltality คุณรับทราบ, ยอมรับ, และแสดงดังต่อไปนี้:

คุณเข้าใจและยอมรับว่าข้อมูลที่คุณได้รับจากMyWelltality ไม่ได้มีไว้เพื่อวินิจฉัย, ป้องกัน, หรือรักษาอาการหรือโรคใด ๆ หรือเพื่อแสดงสถานะปัจจุบันของสุขภาพของคุณโดยไม่มีข้อมูลทางการแพทย์และทางคลินิก

คุณเข้าใจว่าบริการMyWelltalityนั้นมีจุดประสงค์เพื่อการวิจัย, ให้ข้อมูล, และเพื่อการศึกษาเท่านั้น และในขณะที่ข้อมูลMyWelltalityอาจชี้นำไปสู่การวินิจฉัยหรือการรักษาที่เป็นไปได้ ควรได้รับการยืนยันและเสริมด้วยข้อมูลการทดสอบทางการแพทย์และทางคลินิกเพิ่มเติม คุณรับทราบว่าMyWelltalityให้คำแนะนำและแนะนำให้คุณขอคำแนะนำจากแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพอื่น ๆ หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับข้อมูลทางสุขภาพของคุณ

คุณให้สิทธิ์แก่MyWelltality, คู่สัญญาของMyWelltality, และผู้รับมอบหมาย ในการดำเนินการให้บริการตรวจวิเคราะห์เส้มผมด้วยเทคโนโลยีไบโอเรโซแนนซ์อย่างสมบูรณ์ และคุณขอให้MyWelltalityเปิดเผยผลการวิเคราะห์ของคุณแก่คุณและผู้อื่นที่ได้รับอนุญาตจากคุณโดยเฉพาะ

คุณรับรองว่าคุณมีอายุอย่างน้อยยี่สิบ (20) ปีขึ้นไปเมื่อคุณให้ตัวอย่างเส้นผม และการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวทางชีวภาพของคุณ หากคุณเป็นลูกค้าที่อยู่นอกประเทศไทยเงื่อนไขนี้สามารถนำไปใช้กับกฎหมายเขตอำนาจศาลของประเทศที่คุณอาศัยอยู่

คุณรับประกันว่าตัวอย่างใด ๆ ที่คุณให้ไว้คือเส้นผมของคุณเอง หากคุณยอมรับเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ในนามของบุคคลที่คุณได้รับอนุญาตตามกฎหมายและ/หรือการเป็นตัวแทนทางกฎหมาย คุณยืนยันว่าตัวอย่างที่ให้มานั้นเป็นตัวอย่างของบุคคลนั้น

หากคุณเป็นลูกค้าที่อยู่นอกประเทศไทยที่ให้ตัวอย่างเส้นผม ทางคุณรับประกันได้ว่าการกระทำนี้ไม่อยู่ภายใต้การห้ามส่งออกหรือข้อจำกัดในประเทศที่คุณพำนักอยู่

คุณยอมรับว่าตัวอย่างเส้นผมที่คุณให้ไว้และข้อมูลทั้งหมดจากบริการอาจถูกถ่ายโอนและ/หรือดำเนินการนอกประเทศที่คุณพำนักอยู่

คุณรับรองว่าคุณไม่ใช่บริษัทประกันภัยหรือนายจ้างที่พยายามรับข้อมูลทางชีวภาพจากผู้ประกันตนหรือลูกจ้าง

คุณเข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของคุณจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลMyWelltality และจะดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของMyWelltality

การสละสิทธิ์ในทรัพย์สิน: คุณเข้าใจว่าโดยการให้ตัวอย่างใด ๆ, การประมวลผลข้อมูลทางชีวภาพของคุณ, การเข้าถึงข้อมูลทางชีวภาพของคุณ, หรือให้ข้อมูลที่รายงานด้วยตนเอง คุณไม่มีสิทธิ์ในงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์อื่นเชิงพาณิชย์ที่อาจพัฒนาโดยMyWelltalityหรือพันธมิตรที่ร่วมมือกัน คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการวิจัยหรือผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่มีหรือเป็นผลมาจากข้อมูลทางชีวภาพหรือข้อมูลที่รายงานโดยผู้ใช้

คุณรับทราบและตกลงว่าคุณมีอำนาจภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลในรัฐหรือประเทศที่คุณพำนักอาศัยในการเป็นตัวแทนเหล่านี้ ในกรณีที่มีการละเมิดการเป็นตัวแทนเหล่านี้ MyWelltalityมีสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณและปฏิเสธการใช้บริการในปัจจุบันหรือในอนาคต และคุณจะแก้ต่างและชดเชยMyWelltality และบริษัทในเครือ และพันธมิตรที่ร่วมมือกันเพื่อความรับผิด, ค่าใช้จ่าย, หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดการเป็นตัวแทน

ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ, รหัสผ่าน และข้อผูกมัดด้านความปลอดภัย

ในการพิจารณาการใช้บริการของคุณ คุณตกลงดังต่อไปนี้:

 • ให้ข้อมูลทั่วไปที่เป็นจริง, ถูกต้อง, เป็นปัจจุบัน, และครบถ้วนเกี่ยวกับตัวคุณหรือบุคคลที่คุณได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
 • รักษาและอัปเดตข้อมูลทั่วไปโดยทันทีเพื่อให้เป็นจริง, ถูกต้อง, เป็นปัจจุบัน, และครบถ้วน หากคุณให้ข้อมูลทั่วไปใด ๆ ที่ไม่เป็นจริง, ไม่ถูกต้อง, ไม่เป็นปัจจุบัน, หรือไม่ครบถ้วน หรือหากMyWelltalityสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง, ไม่ถูกต้อง, ไม่เป็นปัจจุบัน, หรือไม่ครบถ้วน MyWelltalityมีสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณและปฏิเสธการใช้งานของบริการปัจจุบันหรืออนาคต
 • คุณมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการรักษาความลับของข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ (เช่นรหัสผ่านและบัญชี) และรับผิดชอบกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณ หากคุณอนุญาตให้บุคคลที่สามเข้าถึงเว็บไซต์ของMyWelltalityผ่านชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ คุณจะแก้ต่างและชดใช้ค่าเสียหายให้MyWelltality และบริษัทในเครือและพันธมิตร เพื่อรับผิดชอบต่อความรับผิด, ค่าใช้จ่าย, หรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้งานดังกล่าว คุณตกลงที่จะ (ก) แจ้งให้ทราบโดยทันทีต่อMyWelltalityในการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณที่ไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ (ข) อย่าลืมออกจากบัญชีของคุณเมื่อสิ้นสุดแต่ละครั้ง MyWelltalityไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามข้อนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของMyWelltality

ในการใช้บริการคุณต้องรับทราบและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อน คุณไม่สามารถใช้บริการได้หากคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณสามารถรับทราบและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวโดย (ก) ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่MyWelltalityให้บริการสำหรับคุณ หรือโดย (ข) ใช้บริการจริง

ข้อมูลที่ปิดประกาศผ่านบริการ

MyWelltalityจะไม่ควบคุมเนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ ที่ปิดประกาศผ่านบริการและไม่รับประกันความถูกต้องหรือคุณภาพของเนื้อหาใดๆของผู้ใช้อื่นที่ไม่ใช่เนื้อหาของMyWelltality คุณยอมรับว่าคุณอาจได้รับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมระหว่างการใช้บริการ MyWelltalityจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหาที่ไม่ใช่ของMyWelltality รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ข้อผิดพลาดในเนื้อหาดังกล่าว หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ อันเป็นผลมาจากการใช้เนื้อหาดังกล่าวที่ปิดประกาศ ส่งอีเมล หรือแบ่งปันผ่านบริการ

คุณรับทราบว่าMyWelltalityมีสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบ, กรอง, แก้ไข, หรือปฏิเสธเนื้อหาใด ๆ ที่มีให้ผ่านทางบริการ MyWelltalityมีสิทธิ์ที่จะลบเนื้อหาใด ๆ ที่MyWelltalityมีเหตุผลอันสมควรที่จะสงสัยว่าละเมิดต่อเงื่อนไขการให้บริการตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว คุณรับทราบและตกลงว่าคุณแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาใด ๆ

วัตถุที่จัดหาให้MyWelltality-กรรมสิทธิ์ของคุณ

เนื้อหาของผู้ใช้ MyWelltalityไม่ได้อ้างกรรมสิทธิ์ในเนื้อหาผู้ใช้ที่คุณมอบให้MyWelltality (รวมถึงข้อเสนอแนะและคำแนะนำ) หรือปิดประกาศ, อัปโหลด, ป้อนข้อมูล, หรือส่งไปยังบริการ คุณรักษาสิทธิ์ของคุณในเนื้อหาผู้ใช้ของคุณภายใต้สิทธิที่ได้รับด้านล่างและสิทธิของเราในทรัพย์สินของเรา อย่างไรก็ตามโดยการส่ง, ปิดประกาศ, หรือแสดงเนื้อหาของผู้ใช้ คุณอนุญาตและตกลงที่จะให้เรา MyWelltality, บริษัทในเครือ, คู่สัญญา (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะคู่สัญญาช่วงที่ใช้ประโยชน์จากสิทธิ์การใช้งานแบบจำกัดที่ได้รับ) และผู้สืบทอด และมอบหมายให้แก่ทั่วโลก, ไม่ผูกขาด, ถาวร, ไม่สามารถเพิกถอนได้, ไม่มีค่าส่วนแบ่ง, ชำระแล้วทั้งหมด,สามารถโอนสิทธิและใบอนุญาตได้, ใบอนุญาตที่มีสิทธิ์ในการอนุญาตช่วงผ่านหลายระดับ, เพื่อคัดลอก, แก้ไข, ปรับเปลี่ยน, เผยแพร่, ส่ง, แจกจ่าย, จัดเตรียมงานดัดแปลง, ดำเนินการ, แสดง, ใช้งาน, และใช้ประโยชน์ในลักษณะอื่นใด, และสร้างงานดัดแปลงจากที่ใด ๆ ในเนื้อหาผู้ใช้ที่คุณส่ง, ปิดประกาศ, หรือแสดงบนหรือผ่านบริการ คุณรับทราบและตกลงว่าใบอนุญาตนี้รวมถึงสิทธิ์ของMyWelltalityในการทำให้เนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าวมีให้กับบริษัท, องค์กร, หรือบุคคลอื่นที่MyWelltalityมีความสัมพันธ์ และใช้เนื้อหาของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเหล่านั้น คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณจะไม่ได้รับเงินหรือมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ สำหรับเนื้อหาของคุณไม่ว่าจะตอนนี้หรือในอนาคต รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงเท่าที่MyWelltalityหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ใช้เนื้อหาของคุณ ได้รับค่าตอบแทนจากบุคคลที่สาม สำหรับเนื้อหาของคุณ หรือพัฒนาและขายผลิตภัณฑ์ตามเนื้อหาของคุณ

ข้อมูลทางชีวภาพและ/หรือข้อมูลที่รายงานโดยผู้ใช้ คุณรับทราบและตกลงว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องสิทธิ์เหล่านั้นและMyWelltalityไม่มีภาระผูกพันในการกระทำเช่นนั้นในนามของคุณ เมื่อเราประมวลผลตัวอย่างเส้นผมของคุณแล้ว มันจะไม่มีทางกลับคืนสู่สภาพเดิมและไม่สามารถส่งคืนให้คุณได้ ดูเว็บไซต์ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลตัวอย่าง ข้อมูลทางชีวภาพใด ๆ ที่ได้มาจากเส้นผมของคุณยังคงเป็นข้อมูลของคุณภายใต้สิทธิ์ที่เราเก็บไว้ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ คุณเข้าใจว่าคุณไม่ควรคาดหวังผลประโยชน์ทางการเงินจากMyWelltalityที่เป็นผลมาจากการประมวลผลข้อมูลทางชีวภาพของคุณ ให้บริการแก่คุณ หรือตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการของเรา แบ่งปันหรือรวมไว้ในข้อมูลทางชีวภาพและข้อมูลที่รายงานโดยผู้ใช้รวมกับพันธมิตรการวิจัย รวมถึงพันธมิตรทางการค้าและ / หรือพันธมิตรที่ร่วมมือกัน

การสละสิทธิ์ในทรัพย์สิน คุณเข้าใจว่าโดยการให้ตัวอย่างใด ๆ, การประมวลผลข้อมูลทางชีวภาพของคุณ, เข้าถึงข้อมูลทางชีวภาพของคุณ, หรือให้ข้อมูลที่รายงานโดยผู้ใช้ คุณไม่มีสิทธิ์ในงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ใด ๆ ที่อาจพัฒนาโดยMyWelltality หรือพันธมิตรที่ร่วมมือกัน คุณเข้าใจอย่างสมบูรณ์ว่าคุณจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการวิจัยหรือผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ใด ๆ ที่รวมหรือเป็นผลมาจากข้อมูลทางชีวภาพของคุณหรือข้อมูลที่รายงานโดยผู้ใช้

ไม่มีการขายต่อบริการ

นอกเหนือจากเงื่อนไขของใบอนุญาตจำกัดที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ในเงื่อนไขการให้บริการนี้ หรือเว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่นในข้อตกลงแยกต่างหากระหว่างคุณกับMyWelltality และ/หรือหุ้นส่วนของMyWelltality คุณตกลงที่จะไม่แจกจ่าย, คัดลอก, ขาย, ขายต่อ, ดำเนินการ, เผยแพร่, ทำซ้ำ, ทำสำเนา, ดัดแปลง, และ/หรือสร้างเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนของบริการ

การปรับเปลี่ยนการบริการ

MyWelltalityขอสงวนสิทธิ์เมื่อใดก็ได้และเป็นครั้งคราวเพื่อแก้ไขหรือยกเลิก, ชั่วคราวหรือถาวร บริการ(เต็มและ/หรือบางส่วน) โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณรับทราบและยอมรับว่า (1) การแก้ไขอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในบริการของMyWelltalityบางส่วนและ (2) MyWelltalityจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับการดัดแปลงใด ๆ รวมถึงการหยุดให้บริการ

ซอฟต์แวร์ที่คุณใช้อาจดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติเป็นครั้งคราวและอาจมีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงจากMyWelltality การอัปเดตเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงบริการ คุณตกลงที่จะรับการปรับปรุงดังกล่าว (และอนุญาตให้MyWelltalityส่งมอบสิ่งเหล่านี้ให้คุณ) เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของการใช้บริการของคุณ

คุณรับทราบและยอมรับว่าMyWelltalityอาจเสนอเทคโนโลยีเพิ่มเติมเพื่อรวบรวมและ/หรือตีความข้อมูลทางชีวภาพในอนาคต หากการที่คุณซื้อบริการครั้งแรกไม่ได้ให้ผลครอบคลุมเพียงพอ หรือไม่สามารถตีความข้อมูลชีวภาพของคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ คุณอาจจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อใช้บริการเทคโนโลยีหรือคุณสมบัติอื่นๆเพิ่มเติมในอนาคต

การสิ้นสุด

เงื่อนไขการให้บริการจะมีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการยกเลิกโดยคุณหรือMyWelltalityตามที่อธิบายไว้ในส่วนนี้

หากคุณต้องการยุติข้อตกลงทางกฎหมายกับMyWelltality คุณสามารถทำได้โดยการแจ้งให้MyWelltalityทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและปิดบัญชีของคุณ สำหรับบริการทั้งหมดที่คุณใช้ การแจ้งของคุณควรทำโดยการส่งถึงMyWelltalityไปยังที่อยู่ของMyWelltalityซึ่งได้มีการเขียนไว้ในหัวข้อประกาศ นอกจากนี้คุณยังสามารถยกเลิกบัญชีของคุณออนไลน์ผ่านฝ่ายดูแลลูกค้า หากคุณให้การแจ้งเตือนออนไลน์ MyWelltalityจะส่งอีเมลขอให้คุณยืนยันคำขอของคุณ และการแจ้งเตือนของคุณจะมีผลหลังจากการยืนยันอีเมลฉบับที่สองจากคุณ

MyWelltalityสามารถยกเลิกข้อตกลงทางกฎหมายกับคุณ, รหัสผ่าน, และบัญชีของคุณได้ตลอดเวลา หาก:

(1) คุณละเมิดข้อกำหนดของเงื่อนไขการให้บริการ หรือกระทำและ/หรือแสดงให้เห็นว่าคุณไม่ได้ตั้งใจหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของเงื่อนไขการให้บริการ (2) MyWelltalityจำเป็นต้องทำตามกฎหมาย (3) พันธมิตรที่MyWelltalityเสนอบริการแก่คุณได้ยกเลิกความสัมพันธ์กับMyWelltalityหรือหยุดให้บริการแก่คุณ (4) MyWelltalityไม่ได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ในประเทศหรือรัฐที่คุณอาศัยอยู่อีกต่อไป (5) การให้บริการแก่คุณโดยMyWelltalityนั้น ในความเห็นของMyWelltalityนั้นไม่มีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์อีกต่อไป

กิจกรรมที่สงสัยว่ามีการฉ้อโกงซึ่งอาจเป็นเหตุให้ยุติการใช้บริการของคุณอาจถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม คุณรับทราบและยอมรับว่าMyWelltalityไม่มีความรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับการยกเลิกการใช้บริการของคุณ

ความคงอยู่ของเงื่อนไข

การสิ้นสุดของเงื่อนไขการให้บริการ หรือบัญชีผู้ใช้จะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระผูกพันใด ๆ ที่มีอยู่ของผู้ใช้ต่อMyWelltality หรือจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาของบุคคลที่ได้เพิ่มขึ้นจนถึงการเลิกจ้าง

ไฮเปอร์ลิงก์และเว็บไซต์MyWelltality

คุณรับทราบและยอมรับว่าMyWelltalityจะไม่รับผิดชอบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้เนื้อหา, สินค้า, หรือบริการดังกล่าวที่มีอยู่หรือผ่านไฮเปอร์ลิงก์หรือแหล่งที่มาใดๆ

กรรมสิทธิ์ของMyWelltality

คุณรับทราบและยอมรับว่าMyWelltality (หรือผู้ได้รับอนุญาตจากMyWelltalityตามความเหมาะสม) เป็นเจ้าของสิทธิ์ตามกฎหมาย, กรรมสิทธิ์, และผลประโยชน์ในและต่อบริการ รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิบัตร) คุณรับทราบเพิ่มเติมว่าบริการอาจมีข้อมูลที่เป็นความลับโดยMyWelltality และคุณจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากMyWelltalityก่อน

คุณรับทราบและยอมรับเพิ่มเติมว่าบริการและซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับบริการ (“ซอฟต์แวร์”) มีข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และเป็นความลับซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่น ๆ คุณรับทราบและยอมรับเพิ่มเติมว่าข้อมูลที่นำเสนอให้คุณผ่านบริการหรือผู้สนับสนุนได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, สิทธิบัตร, หรือกรรมสิทธิ์และกฎหมายอื่น ๆ ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตอย่างสมบูรณ์จากMyWelltality คุณตกลงที่จะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นดัดแปลง, ให้เช่า, เช่าซื้อ, ให้ยืม, ขาย, แจกจ่าย, หรือสร้างผลงานต่อเนื่องของวิศวกรรมย้อนกลับหรือการพยายามให้ได้มาซึ่งรหัสที่มาของบริการหรือการวิเคราะห์ผลทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัท บลูทีล แคปปิตอล จำกัด และโลโก้MyWelltalityอื่น ๆ และชื่อผลิตภัณฑ์และบริการเป็นเครื่องหมายการค้าของMyWelltality และเครื่องหมายเหล่านี้พร้อมกับชื่อทางการค้าMyWelltalityอื่น ๆ, เครื่องหมายบริการ, โลโก้, ชื่อโดเมน, และคุณสมบัติของแบรนด์ที่โดดเด่นอื่น ๆ คือ “เครื่องหมายMyWelltality ” เว้นแต่คุณได้มีการตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรกับMyWelltality ไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขการให้บริการที่ให้สิทธิ์คุณในการใช้เครื่องหมายMyWelltality และคุณตกลงที่จะไม่แสดงหรือใช้งานในลักษณะใด ๆ คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ลบ, ปิดบัง, หรือเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ใด ๆ (รวมถึงประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า) ที่อาจติดอยู่หรือมีอยู่ในบริการ

คุณตกลงที่จะไม่แก้ไขซอฟต์แวร์ในลักษณะใด ๆ หรือใช้ซอฟต์แวร์ในรูปแบบดัดแปลงรวมถึง (ไม่จำกัด) เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับการเข้าถึงบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณตกลงที่จะไม่เข้าถึงบริการด้วยวิธีอื่นใดนอกจากผ่านทางอินเทอร์เฟซที่MyWelltalityหรือพันธมิตรจัดหาให้ สิทธิใดที่มิได้อนุญาตโดยชัดแจ้งนี้จะถูกสงวนไว้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการรับประกัน

คุณรับทราบและยอมรับโดยสมบูรณ์ดังต่อไปนี้

คุณยอมรับความเสี่ยงในการใช้บริการนี้ด้วยตัวของคุณเอง โดยการบริการจะอยู่บนพื้นฐานของการให้บริการ “ตามสภาพ” และ “ตามที่มี” MyWelltalityปฏิเสธการรับประกันทุกประเภทไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยทางพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิด

MyWelltality ไม่รับประกันว่า (ก) บริการจะตอบสนองความต้องการของคุณ (ข) บริการจะไม่ถูกขัดจังหวะหรือปราศจากข้อผิดพลาด (ค) ผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้บริการจะถูกต้องหรือเชื่อถือได้ (ง) คุณภาพของผลิตภัณฑ์, บริการ, ข้อมูล, หรือวัสดุอื่น ๆ ที่คุณซื้อหรือได้รับผ่านบริการจะเป็นไปตามความคาดหวังของคุณและ (จ) ข้อผิดพลาดใด ๆ ในซอฟต์แวร์จะต้องได้รับการแก้ไข

การดาวน์โหลดเนื้อหาใด ๆ หรือการได้รับผ่านการใช้บริการนั้น กระทำขึ้นโดยความไตร่ตรองและความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์หรือการสูญเสียของข้อมูลอันเป็นผลมาจากการดาวน์โหลดสิ่งใดก็ตาม

คุณควรจะระมัดระวังเสมอเมื่อมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับตัวคุณเองหรือผู้ที่คุณมีอำนาจตามกฎหมาย MyWelltalityไม่ได้ควบคุมการดำเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมในบริการของคุณและด้วยเหตุนั้น MyWelltalityไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมบริการของคุณ

ข้อจำกัดความรับผิด

ภายในขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ คุณรับทราบและยอมรับอย่างสมบูรณ์ว่าMyWelltalityไม่มีความรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง, ทางอ้อม, เหตุบังเอิญ, เหตุเฉพาะ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายสำหรับการขาดทุนของรายได้, เจตนาดี, การใช้, ข้อมูลหรือการสูญเสียที่ไม่สามารถเข้าใจได้อื่นๆ (แม้ว่าMyWelltalityจะมีการแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว) จากการดำเนินการดังต่อไปนี้:

 • ความไม่สามารถใช้บริการได้
 • การดำเนินการใด ๆ ที่คุณทำ ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณได้รับผ่านหรือจากบริการ
 • ความล้มเหลวของคุณในการรักษาความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบและความลับของคุณ
 • การเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • การอนุญาตโดยไม่สมควรสำหรับบริการโดยบุคคลที่อ้างสิทธินั้น
 • การแถลงหรือการชี้นำของบุคคลที่สามในบริการ

ประกาศ

MyWelltalityอาจแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลหรือจดหมายธรรมดา MyWelltalityอาจแจ้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการหรือเรื่องอื่น ๆ ด้วยการแสดงประกาศหรือลิงค์ในเว็บไซต์หรือผ่านบริการ

ประกาศอย่างเป็นทางการที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการให้บริการนี้จะต้องส่งถึง:

บริษัท บลูทีล แคปปิตอล จำกัด

เลขที่ 9/197 ถนนลาดกระบัง

แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

10260

นอกจากนี้ MyWelltalityยอมรับการบริการตามกระบวนการ ณ ที่อยู่นี้ ประกาศใด ๆ ที่คุณให้ไว้โดยไม่ปฏิบัติตามหัวข้อนี้จะไม่มีผลทางกฎหมาย

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ

MyWelltalityสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการเป็นครั้งคราว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ MyWelltalityจะทำสำเนาใหม่ของการอัพเดตเงื่อนไขการให้บริการบนเว็บไซต์ ข้อกำหนดเพิ่มเติมใหม่ใด ๆ จะมีให้สำหรับคุณจากหรือผ่านบริการ

คุณเข้าใจและยอมรับว่าหากคุณใช้บริการหลังจากวันที่เงื่อนไขการให้บริการเปลี่ยนไป MyWelltalityจะถือว่าการใช้งานของคุณเป็นการยอมรับเงื่อนไขการให้บริการที่ปรับปรุงแล้ว

การละเมิดหรือการสงสัยว่าจะเป็นการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ

หากคุณละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ในเงื่อนไขการให้บริการ และ/หรือMyWelltalityมีเหตุผลที่สงสัยว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดของเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ MyWelltalityมีสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณและปฏิเสธการใช้บริการในอนาคตและปัจจุบัน

เบ็ดเตล็ด

ข้อตกลงทั้งหมด

เงื่อนไขการให้บริการเป็นตัวแทนข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับMyWelltalityซึ่งควบคุมการใช้บริการของคุณ คุณอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่อาจมีผลเมื่อคุณใช้บริการที่เกี่ยวข้อง, เนื้อหาของบุคคลที่สาม, หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม

กฎหมายที่ใช้บังคับและอนุญาโตตุลาการ

ข้อพิพาทใด ๆ กับMyWelltalityที่เกิดขึ้นจากข้อตกลง (“ข้อพิพาท”) จะถูกควบคุมโดยกฎหมายประเทศไทยโดยไม่คำนึงถึงประเทศต้นทางของคุณหรือที่ๆคุณเข้าถึงMyWelltality ความขัดแย้งและข้อพิพาทใด ๆ จะได้รับการแก้ไขโดยอนุญาโตตุลาการภายใต้กฎของอนุญาโตตุลาการประเทศไทยซึ่งจะจัดขึ้นในกรุงเทพฯ ประเทศไทยในภาษาไทยด้วยเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรที่ออกโดยอนุญาโตตุลาการ ตามคำร้องขอของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และมีค่าใช้จ่ายอนุญาโตตุลาการและเอกสารค่าใช้จ่ายทนายความที่ทั้งสองฝ่ายจะเป็นผู้รับภาระโดยฝ่ายที่สูญเสียในที่สุด

การยอมรับของรูปแบบสิ่งพิมพ์

ฉบับพิมพ์ของข้อตกลงนี้และ/หรือประกาศใด ๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะยอมรับได้ในการพิจารณาคดีหรือการบริหารตามข้อตกลงนี้ในระดับเดียวกันและอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับเอกสารทางธุรกิจอื่น ๆ ที่สร้างขึ้นและเก็บรักษาไว้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์

ชื่อหัวข้อ

ชื่อหัวข้อในเงื่อนไขการให้บริการมีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและไม่มีผลทางกฎหมายหรือสัญญา

ข้อกำหนดที่สามารถแยกได้

หากพบว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

การแก้ไข

เรามีสิทธิ์ที่จะแก้ไข, เพิ่มเติม หรือแทนที่ข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการ มีผลบังคับใช้เมื่อโพสต์ที่ https://mywelltality.com/ หรือเมื่อแจ้งให้คุณทราบเป็นอย่างอื่น หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ คุณสามารถยกเลิกข้อตกลงได้ตลอดเวลาตามที่กล่าวไว้ในส่วน “การเลิกจ้าง”

การมอบหมาย:

คุณไม่สามารถมอบหมายหรือมอบสิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้ การมอบหมายใด ๆ จะไม่มีผล เราสามารถมอบหมายหรือมอบสิทธิ์และภาระผูกพันทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ นอกจากนี้เรายังสามารถเปลี่ยนMyWelltality ให้กับบุคคลที่สามที่ได้รับสิทธิ์และภาระหน้าที่ของเราภายใต้ข้อตกลงนี้

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0